Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze website worden gekopieerd.

DOWNLOAD DNR 2011

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze site:

Website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels, neem dan altijd contact met ons op.

Email

De inhoud van het verzonden e-mailbericht en van de eventueel meegezonden bestanden is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. A3 Architecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij A3 Architecten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van A3 Architecten is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Privacy policy

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons online toevertrouwd, alleen voor hetgeen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het kan voorkomen dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.